Obsługa wypadków przy pracy
PROFIX-TECH-BHP

Obsługa wypadków przy pracy

Dokumentacja powypadkowa sporządzana jest w toku prowadzenia postępowania, mającego na celu wyjaśnienie okoliczności i ustalenie czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. W toku postępowania zespół powypadkowy gromadzi dokumentację powypadkową, którą następnie pracodawca zobowiązany jest przechowywać przez odpowiedni okres czasu.
Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub wypadkowi traktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy pracodawca ma obowiązek sporządzić stosowną dokumentację powypadkową.

Warehouse workers after an accident in a warehouse.
Woman after accident on the stretcher
PROFIX-TECH-BHP

Obsługa wypadków przy pracy

Definicja wypadku przy pracy
Za wypadek przy pracy – uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

PROFIX-TECH-BHP

Kolejność postępowania od momentu zgłoszenia jest następująca:
(postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy):

  1.  Powołanie zespołu powypadkowego – w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp lub specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy i przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2.  Spisanie oświadczenia poszkodowanego/świadków – specjalista ds. bhp kontaktuje się z poszkodowanym oraz świadkiem zdarzenia w celu spisania oświadczenia. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca zdarzenia, a także kompletuje inne dokumenty zebrane w czasie ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku (pisemna opinia lekarska, szkice lub fotografie miejsca wypadku);
  3.  Sporządzenie protokołu powypadkowego – po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania zgłoszenia sporządza się protokół powypadkowy;
  4.  Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym – zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego z treścią protokół powypadkowego jak również ma obowiązek poinformować go o możliwości zgłaszania uwagi zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym;
  5.  Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę – protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez pracodawcę nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca;
  6.  Przekazanie jednego z trzech egzemplarzy poszkodowanemu – zespół powypadkowy przekazuje protokół powypadkowy poszkodowanemu, pracodawca zaś obowiązany jest prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Jeżeli pracownik występuje o świadczenia powypadkowe (jednorazowe odszkodowanie) do ZUS, po zakończonym leczeniu jeden egzemplarz wraz z wnioskiem wysyłany jest do ZUS;
  7.  Przygotowanie statystycznej karty wypadku w celach statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – specjalista ds. bhp przygotowuje statystyczną kartę wypadku, którą należy złożyć poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Oferujemy usługę przeprowadzenia kompletnego postępowania powypadkowego. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem. Wszystkie nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt naszego serwisu internetowego. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokumentacji powypadkowej.