Ocena ryzyka zawodowego
PROFIX-TECH-BHP

PROFIX-TECH-BHP- SZKOLIMY, AUDYTUJEMY, NADZORUJEMY

Business Office

Ocena ryzyka zwowodowgo

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Zapoznanie nowo przyjętych pracowników z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy to obowiązek pracodawcy. Fakt ten musi zostać odpowiednio udokumentowany – własnoręcznym podpisem każdego pracownika.
Working in office

Co to jest Ocena Ryzyka Zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.
Business office

W jakim celu sporządza się Ocenę Ryzyka Zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
Office presentation

Kiedy wykonuje się Ocenę Ryzyka Zawodowego?

- przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, - przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy, - po zmianach obowiązujących wymagań, - po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.