Audyty BHP
PROFIX-TECH-BHP

PROFIX-TECH-BHP- SZKOLIMY, AUDYTUJEMY, NADZORUJEMY

Warunki pracy są istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo oraz komfort pracy pracowników.
Z punktu widzenia pracodawcy są one o tyle istotne, że za niespełnienie wielu wymogów prawnych mogą grozić sankcje karne. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w firmie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.
Po przeprowadzonym audycie bhp oraz stwierdzonych ewentualnych niezgodnościach, pracodawca ma czas, by je naprawić lub usunąć.

PROFIX-TECH-BHP

Zakres audytu BHP

W ramach przeprowadzanej kontroli, audytujący sprawdza m.in.:
– warunki pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach,
– pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
– dokumentację oceny ryzyka zawodowego
– wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
– eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
– instrukcje bezpiecznego wykonywania prac,
– stan techniczny urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
– instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
– drogi transportowe (oznakowanie, drożność i inne),
– badania profilaktyczne oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
– organizację systemu pierwszej pomocy,
– aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
– zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
– prowadzenie dokumentacji wypadków i chorób zawodowych,
– podręczny sprzęt gaśniczy,
– praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie (ćwiczenia ewakuacyjne),
– pracy komisji BHP.

Disabled Female Architect In Wheelchair In Office Working On Desktop Computer Using Graphics Tablet

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, który uwzględnia wszystkie prawidłowości jak również niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przedstawione są w nim również propozycje wdrożenia nowych procedur i standardów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i doprowadzenie do sytuacji pełnej zgodności z prawem.
Zapraszamy do współpracy w zakresie przeprowadzenia audytu BHP.
Cena audytu ustalana jest indywidualnie.